Příspěvky se štítkem Názory

Díky Míro !

15 May 2012
Comments Off on Díky Míro !

Začátkem roku běžela městem šeptanda o personálních změnách na Městském úřadě. Změny byly všemi přetřásány a  doplňovany zaručenými fakty z kuloárů. Není snad ani důležité jak to opravdu bylo. Ono na každém šprochu je pravdy trochu. Důvody určitě byly. Nejsou první ani poslední, kteří o práci přišli.

(more…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

13 November 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 3.

Žlutické kluziště ve své době dobře sloužilo jak dětem a mládeži,  tak dospělým. A to jak ke sportu tak i k vyplnění volného času. V  průběhu času se kabiny rozšířily a bylo  využíváno jako ubytovna pro zemědělské brigády. Za další  čas, už bylo kluziště více ubytovací zařízení než kluziště, až se s tohoto zařízení stalo jenom ubytovnou.  Tržba za ubytování pak bylo dobré přilepšení pro hospodaření TJ Sokol (hlavně fotbalu).

(more…)

Rok po volbách

30 October 2011
Comments Off on Rok po volbách

Je tomu rok co do úřadu nastoupili nově zvolení. Je již zapomenut způsob,  jakým bylo tohototo vítězství dosaženo. Volbami došlo k úplné výměně všech členů RM a tak se očekávaly nějaké změny. Obměnila se jedna třetina zastupitelstva a já jsem před rokem vyslovil naději, že ti nový vnesou do řízení města nového ducha a dění v obci rozpohybují.  Jeden rok působnosti nové RM je čtvrtina volebního období. Dostatečná doba k nějakému zhodnocení. Zkusím se na toto období podívat očima běžného občana.

(more…)

Žlutičtí občané I.

10 September 2011
Comments Off on Žlutičtí občané I.

Ve Žluticích jsou otvírány nové provozovny, které zkvalitňují služby.  Svou kvalitou tak dobře reprezentují Žlutice u návštěvníků našeho města. Svou nabídkou doplňkových služeb nabízejí nové možnosti využití volného času i pro občany města. V neposlední řadě lze ocenit i vznik nových pracovních míst. Také jim je po zásluze věnována náležitá pozornost.

(more…)

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

3 March 2011
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 2.

Po určitou dobu po sametové revoluci bylo časté, že německá (sudetská) občanská (nebo jaká) sdružení a iniciativy věnovaly určité finanční prostředky na obnovu památek, které byly pravděpodobně spojeny z jejich historií. S dobou, kdy zde, v pohraničí, členové oněch spolků bydleli. Zpravidla se jednalo o církevní stavby.V našem okolí to byla kaplička v Týništi, hřbitovní kostel v Chýších, kostel va Skocích, apod. Ve Žluticích bylo vybráno okolí kostela. Terenní úpravy a renovace pomníku padlým žlutickým občanům v I.světové válce (1914-18). Objektivně vzato šlo o prospěšnou akci, která vzhledově místům, kde se uskutečnila, velmi prospěla. Dnes už si ani neumím vybavit jak to před našim kostelem vypadalo. Postevené kamenné zídky, vysazení tújí, úprava terénu a zrenovovaný památník udělalo z tohoto místa příjemný kout Žlutic.

(more…)

Vážení spoluobčané – leden 2o11

5 February 2011
Comments Off on Vážení spoluobčané – leden 2o11

Prosinec ve Žluticích opravdu, přes návaly sněhu, proběhl v pohodové atmosféře a jak jsem si všiml cítilo to tak dost žlutických občanů stejně jako pan starosta. S uspokojením sleduji jak se stalo z rozsvěcení vánočního stromu občany oblíbená tradice a každým rokem je program k tomuto aktu bohatší a aktivně se ho účastní více a více lidí.

(more…)

Milí spoluobčané prosinec 2010

15 December 2010
Comments Off on Milí spoluobčané prosinec 2010

S novým starostou i malá změna názvu již tradičního starostenského úvodníku Žlutického zpravodaje. Budou následovat i jiné změny ?

Volby 2010

15 December 2010
Comments Off on Volby 2010

Máme po volbách. Moje zamyšlení se bude opírat jen o moje  názory, tedy názory obyčejného občana  a o informace prosakující z kuloarů.

Volby nám zdánlivě nepřinesly nic nového – vyhráli komunisti. (Není to jeden z důvodů proč je ve Žluticích tak málo nového a máme pocit, že jde vše tak těžce?) V zastupitelstvu zůstaly dvě třetiny starých tváří. Věřme, že noví členové budou natolik aktivní, že tu starou většinu rozpohybují a naopak, stará většina pomůže novým, se rychle zorientovat a bude tak zachována kontinuita při práci zastupitelstva a to i na  nedokončených věcech z minulého období.

Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 1.

11 November 2010
Comments Off on Malé žlutické lži aneb co v kronice nenajdete 1.

Vladařské slavnosti.

Vladařské slavnosti vznikly zhruba v roce 1958 na pokyn  tehdejších politických orgánů. Tak jak v českém filmu “Procesí k panence”, kde se církevní akci snažili tehdejší vládci narušit povinnými schůzemi a brigádami, tak i zde byl hlavním důvodem pořádání lidových slavností narušení poutě ve Skocích. Probíhaly souběžně. Vladařské slavnosti měly pochopitelně masivní prezentaci  a i  mediální podporu. Byly pohádkově dotovány, jak finančně tak i importem  návštěvníků. Velké finanční prostředky byly vynaloženy pro úpravu prostranství (tehdy ještě ve Vladařicích na loukách pod Vladařem). Zhotovení zázemí pro návštěvníky, účinkující i stánky pro občerstvení, včetně podia pro účinkující v kulturním programu ap., bylo velmi náročné. Vladařské slavnosti byly dobře zásobovány nedostatkovým zbožím, občerstvení návštěvníků bylo zajištěno na tehdejší dobu na velmi dobré úrovni. Program byl velice bohatý a každý si vybral. Kvalitní kulturní program byl doprovázen pouťovými atrakcemi i oblastními výstavami spolků chovatelů i zahrádkářů atd. Koncentrace mnoha akcí zajistila vysokou návštěvnost, kterou ještě násobila skutečnost, že tyto slavnosti byly současně i Mezinárodním družstevním dnem. Tento další rámec oslav, zajistil takovou finanční podporu, že byly placeny i autobusy, které sem přivážely návštěvníky i z dalekého okolí. V době kdy se Vladařské slavnosti konaly na loukách pod Vlakařem se odhady počtu návštěvníků blížily ke 30ti tisícům. Současně probíhající pouť ve Skokách byla pak naopak ztěžována různými šikanami, od kontroly poskytovaného občerstvení až po omezování dopravy na přístupových cestách (uzavírání mostků apod., v roce 1983 dokonce nasypání hromad  štěrku na příjezdové cesty a delegováním dozoru z řad PS-VB, kteří zapisovali ty dopravní prostředky, která se snažily tyto překážky objíždět po poli. Hromady  musely být stejně urychleně rozhrnuty, aby mohla být zavezena voda pro dobytek, který se v těchto místech pásl).  Účastníci pouti byli evidováni, kdo ví na co.

(more…)

Vážení spoluobčané říjen 2010

22 October 2010
Comments Off on Vážení spoluobčané říjen 2010

Říjnový článek mi přišel spíš jako by byl více méně volební kampaní. Informativní výčet akcí , které se ještě do konce roku mají uskutečnit je ohromující. Řadu let jde uskutečňování akcí, asi vzhledem k nepřiznaným dotacím, jako “psovi pastva ” a najednou se pytel roztrhne. Uvidíme. Určitě jsem z těch, kteří  velmi oceňují uskutečněné akce a této  práce, za kterou vidím pana starostu, si velmi vážím.

(more…)

« Previous PageNext Page »